Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti HW LOGISTIC s.r.o., so sídlom v Prahe, Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00

identifikačné číslo: 03700160

zapísané v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 236509

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.bleskovazlava.sk

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti HW LOGISTIC s.r.o., so sídlom v Prahe, Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00, identifikačné číslo: 03700160, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 236509 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením §1751 ods 1 zákona č 89 / 2012 Zb ., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.bleskovazlava.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Objednávanie tovaru môže kupujúci vykonávať tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr . nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie §1732 ods 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar " vloží " kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
3.5. Zľavový kód je možné zadať pred dokončením objednávky. Po odoslaní objednávky nie je možné spätne zľavový kód uplatniť.
3.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " ODOSLAŤ ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​alebo telefonicky).
3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.9. Storna a zmeny v objednávke možno vykonať len do okamihu, než sa objednávka začne pripravovať na expedíciu.
3.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.
3.11. Pri výmene tovaru, ktorá je spôsobená chybným objednaním kupujúceho a nejedná sa o reklamáciu, si kupujúci hradí dopravné vo výške 3,49 €.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
4.1.1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
4.1.2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK36 8330 0000 0028 0102 9160, BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX, vedený u
spoločnosti FIO banka CZ, (ďalej len "účet predávajúceho");

4.1.3. Online platobnou kartou cez platobnú bránu ComGate;
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie (článok 4.6.) Obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovar vopred.
4.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby (variabilný symbol je číslo objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (článok 3.7.) Požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5. CENA ZA DORUČENIE A SPÔSOB DORUČENIA

5.1. Za doručenie prostredníctvom Slovenské pošty je účtované dopravné a balné vo výške 4,84 €.
5.2. Pri platbe na dobierku sa k doprave prostredníctvom Slovenskej pošty sa účtuje poplatok 1,20 €.
5.4. Pri nákupe nad 80 € je poštovné zadarmo.
5.5. V prípade znovu zaslania nevyzdvihnuté zásielky si účtujeme ďalšie poštovné 4,84 €.


6. DODANIE TOVARU

6.1. Tovar je štandardne expedovaný do 3 pracovných dní. U menej bežného tovaru však táto lehota nemôže byť zaručená, pretože závisí na dodacích lehotách výrobcov alebo dovozcov. V prípade nedostupnosti tovaru alebo dlhšej dodacej lehoty môže zákazník stornovať objednávku bez akýchkoľvek sankcií z našej strany. Dodanie je možné po celom Slovenskom. Dodacia lehota na Slovensko je cca 5 dní.


7. STORNO OBJEDNÁVKY

7.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho: Objednávku je možné stornovať iba e-mailom , ak je objednávka prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má predajca nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru.
7.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho: Prevádzkovateľ internetového obchodu (predávajúci) môže po dohode s kupujúcim stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar behom vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dovážať, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. Ak zákazník už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.


8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

8.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru , ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
8.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 8.1. alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do šedesatiach (60) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
8.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 8.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do šedesatiach (60) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
8.4. Pri odstúpení od zmluvy do 60 dní od doručenia zásielky, je nutné vrátiť nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom obale. Pokiaľ bude tovar vrátený bez pôvodného obalu, bude odpočítaných 10% z ceny výrobku za poškodený alebo chýbajúce obal, vrátane produktového listu.
8.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 8.2. obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
8.6. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
8.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
8.7. Pokiaľ Vám zašleme objednaný tovar na dobierku, ktoré nebude v termíne vyzdvihnutý a následne vrátený k nám späť, bude Vám účtované k náhrade zmarenej poštovné a balné 3,49 €. Na túto sumu Vám príde výzva k úhrade. Pokiaľ nebude do 7 dní zaplatená, budeme účtovať penále vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pohľadávka môže byť vymáhaná súdne alebo odpredaná firme zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok.
8.9. Je-li spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. K tovaru musí byť priložený formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátane faktúry s uvedením čísla účtu, na ktorý má byť vrátená platba za tovar. Následne bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka. Na požiadanie bude vrátená hotovosť zaslaná zloženkou.


Tovar je potrebné zaslať na adresu:

HW Logistic s.r.o.
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

Vrátenie alebo reklamáciu odporúčame zaslať na našu adresu prostredníctvom slovenské pošty.

PROSÍME TOVAR NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU. V OPAČNOM PRÍPADE NEBUDE ZASIELKA PREVZATÁ.

 

9. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

9.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
9.2. Je Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
9.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp . náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
9.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
9.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

10. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 , § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
10.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
10.2.1. má tovar vlastnosti , ktoré si strany dojednali , a ak chýba dojednanie , má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal
alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
10.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa ,
10.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa
dohodnutého vzorky alebo predlohy,
10.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
10.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
10.3. Ustanovenia uvedené v článku 1.41. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva ak to z povahy tovaru.
10.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
10.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okami, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
10.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
10.7. Záruka kvality - min . 2 -ročná záručná doba
10.8. Na všetok tovar poskytujeme 2 roky záruku.


11. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

11.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
11.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods 1 písm. e ) Občianskeho zákonníka.
11.3. Mimosúdnych sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@top-obliecky.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
11.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
11.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods 2 Občianskeho zákonníka.
11.6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
11.7. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).


12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Súhlas podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) nájdete tu: https://www.top-obliecky.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/


13. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍA UKLADANIE COOKIES

13.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
13.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
13.3. Úplné znenie súhlasu si môžete prečítať tu: https://www.top-obliecky.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

14. DORUČOVANIE

14.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
15.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
15.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná
15.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre písomné doručovanie HW LOGISTIC s.r.o., Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové, adresa elektronickej pošty objednavky@bleskovazlava.sk, telefón 00421 220 929 601

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2019

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU www.top-obliecky.sk

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.top-obliecky.sk. Záručná doba začína plynúť o.do dňa prevzatia tovaru kupujúcim. K dodávanému tovar sa vzťahuje záručná lehota v dĺžke trvania 2 roky, ak na príslušnom tovar nie je poskytnutá záručná lehota dlhšia.
Kupujúci je povinný vykonať po obdržaní zásielky kontrolu tovaru. V prípade, že kupujúci zistí vadu na tovare, je povinný písomne ​​na adresu predávajúceho túto skutočnosť oznámiť. Toto oznámenie je možné urobiť písomne ​​prostredníctvom e - mailu na adrese objednavky@top-obliecky.sk alebo doporučeným písomným podaním prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti. Oznámenie treba urobiť okamžite po prevzatí tovaru, ak sa tak neurobí, tovar sa považuje za bezchybný a kompletný, teda platí domnienka, že tovar bol odovzdaný v poriadku.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na preplatenie poštovného zodpovedajúci najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu zaslania tovaru, zvyčajne čiastku vo výške 2,49 €. Výška vrátenej sumy vychádza z cenníka Slovenskej pošty. V prípade, že spotrebiteľ doručil tovar osobne, náhrada mu nepatrí. V prípade, že spotrebiteľ vracia tovar z jednej objednávky vo viacerých zásielkach, má nárok na vrátenie jedného poštovného.
Pre uplatnenie reklamácie je potrebné:

1. doložiť doklad o nákupe tovaru
2. doporučujeme tovar zabaliť do originálneho obalu, ak to nie je možné, tak do obalu zodpovedajúceho povahe vecí
3. presný popis závady

Tovar je potrebné zaslať na adresu:

HW Logistic s.r.o.
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

PROSÍME, TOVAR NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU. V OPAČNOM PRÍPADE NEBUDE ZASIELKA PREVZATÁ.

Kupujúci má právo, aby bola vada na tovare v záručnej lehote bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo jej časti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na zľavu, výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, tj do 30 dní od prevzatia zásielky, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom písomne ​​obojstranne nedohodne na dlhšej lehote.
Tovar zaslaný do reklamácie vám bude opravený alebo vymenený na základe predchádzajúcej telefonickej alebo písomnej dohody , prípadne bude vrátená hotovosť na bankový účet kupujúceho alebo vyplatená poštovou zloženkou.